Pohjois-Pohjanmaan ajokoirakerhon säännöt

 

Voimassaolevat säännöt: 25.01.2022 08:16:54

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten Suomen Ajokoirajärjestön alaisten koirarotujen kasvatusta ja jalostusta, sekä toimia yhdyssiteenä harrastajien keskuudessa Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n alueella.

Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. Yhdistys on Suomen Kennelliitto ry:n, Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n ja Suomen Ajokoirajärjestön jäsen.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä pääsääntöisesti kursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta ym. vastaavanlaisilla yhdistyksen tarkoituksenperiä edistävillä toimenpiteillä, joko järjestämällä näyttelyitä ja ajokokeita Kennelpiirin toimeksiannosta tai yhteistoiminnassa paikallisten yhdistysten kanssa.

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosi, perhe-, ilmais tai ainaisjäseniä. Ilmaisjäseneksi pääsee, kun on täyttänyt 70v ja on ollut yhtäjaksoisesti yhdistyksen jäsenenä 10v. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Kokous on oikeutettu erottamaan 2/3 enemmistön päätöksellä jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30:n pv:n kuluessa tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Samoin jäsen erotetaan jos hänen jäsenmaksunsa on maksamatta kahden vuoden ajalta. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin. Vuosikokous voi kutsua jonkun henkilön kunniajäseneksi.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisen ja vuosijäsen vuosittain jäsenmaksunsa sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt. Ainaisjäsen suorittaa liittymishetken vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena, jonka jälkeen hän ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

Ainaisjäseneksi voi liittyä vain vuosijäsen.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen eri alueita tasapuolisesti edustava hallitus johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi varsinaista ja heille jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Näistä eroaa vuosittain kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Yhdistyksen vuosikokous valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on se päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa avukseen asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava Suomen Ajokoirajärjestö ry:n jäseniä.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

11§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkun asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään 4. viikkoa ennen kokousta.

12§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko alueella ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

13§

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta.

Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään viisi (5) ääntä. Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 16§:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista vaadi suljettuna lippuäänestystä. Henkilövaalit suoritetaan kuitenkin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.

14§

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Suoritetaan äänioikeuden sekä valtakirjojen
 3. Todetaan kokouksen
 4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.
 5. Esitetään hallituksen varainhoitokertomus sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
 6. Hyväksytään hallituksen laatima seuraavan vuoden toiminta
 7. Määrätään vuotuisen jäsenmaksun
 8. Määrätään hallituksen jäsenten, edustajain ja tilintarkastajain palkkiot seuraavaksi vuodeksi.
 9. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi
 10. Toimitetaan puheenjohtajan vaali seuraavaksi
 11. Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenen vaali erovuoroisten tilalle.
 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 13. Valitaan edustaja Suomen Ajokoirajärjestö ry:n
 14. Käsitellään hallituksen ja jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat sekä vuosikokouksen Suomen Ajokoirajärjestö ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:lle tekemät esitykset.

16§

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan Vähintään 3/4 vuosikokouksessa saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä ja, että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy, jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat purkautumisesta jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla suomenajokoirien jalostuksen hyväksi. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.

17§

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.